Lecze­nie aler­gii meto­dami alter­na­tyw­nymi (home­opa­tia, aku­punk­tura, biorezonans)

Nie­które metody medy­cyny alter­na­tyw­nej (home­opa­tia, aku­punk­tura, bio­re­zo­nans) cie­szą się dużym powo­dze­niem wśród cho­rych na aler­gię. Należy pod­kre­ślić, iż są to metody kon­tro­wer­syjne, o nie­po­twier­dzo­nej sku­tecz­no­ści i zazwy­czaj kosz­towne, w odróż­nie­niu od prze­pi­sy­wa­nych przez leka­rzy pre­pa­ra­tów. Metody te nie są zale­cane przez eks­per­tów Pol­skiego Towa­rzy­stwa Aler­go­lo­gicz­nego w lecze­niu alergii.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Leczenie ABC Alergii

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel