KONKURS Fun­da­cji Ala­ba­ster i Fun­da­cji Poko­nać Alergię

KONKURS Fun­da­cji Ala­ba­ster i Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię w trak­cie Dni Aler­gii 2015 w Warszawie

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że nasze Fun­da­cje zor­ga­ni­zo­wały dla odwie­dza­ją­cych targi „Dni Aler­gii” i Strefę Relaksu KONKURS z cen­nymi nagro­dami, które przy­da­dzą się każ­demu alergikowi!

Zasady kon­kursu są pro­ste – wystar­czy dołą­czyć do śle­dzą­cych pro­file obu Fun­da­cji na por­talu Face­book i dokoń­czyć jed­nym zda­niem pyta­nie kon­kur­sowe: „Aler­gia dla mnie to…”

Auto­rzy naj­cie­kaw­szych odpo­wie­dzi będą nagro­dzeni, a kon­kurs będzie roz­strzy­gany osobno każ­dego dnia tar­gów, żeby umoż­li­wić udział wszyst­kim zwie­dza­ją­cym. Dla osób nie­po­sia­da­ją­cych pro­filu na por­talu Face­book prze­wi­dziana jest moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w kon­kur­sie o „Nagrodę pocie­sze­nia” (w sobotę) oraz „Nagrodę spe­cjalną” (w niedzielę).

Lista nagród zawiera m.in. testy aler­giczne, poduszki prze­ciw­roz­to­czowe, fil­try do wody oraz… nie­spo­dziankę anty­aler­giczną na święta!

Zapra­szamy wszyst­kich do udziału w kon­kur­sie i, przede wszyst­kim, odwie­dze­nia Strefy Relaksu i sko­rzy­sta­nia z boga­tego pro­gramu warsz­ta­tów oraz kon­sul­ta­cji psychologicznych.

 

Infor­ma­cja o kon­kur­sie tutaj: informacja

Regu­la­min kon­kursu: regu­la­min

Opublikowane 21 listopada 2015 w kategorii   Projekty Fundacji Fundacja

Podziel się

About Author

Szanta