Kon­kurs Fun­da­cji AVIVA - Zagło­suj na nas!

Star­tu­jemy w kon­kur­sie gran­to­wym Fun­da­cji AVIVA: To dla mnie ważne!

Zago­suj na nas kli­ka­jąc tutaj: to dla mnie ważne - Ala NIE MA kota

W ten spo­sób zamie­rzamy zdo­być fun­du­sze na roz­wi­ja­nie naszej Akcji ALA NIE MA KOTA.

Czy je dosta­niemy, zależy od Was -  liczy sie ilosc glo­sow odda­nych na dany projekt.

Tym razem kli­ka­nie może naprawdę zamie­nić się w pie­nią­dze, dzięki któ­rym będziemy mogli roz­wi­jać naszą akcję, a rodzice małych aler­gi­ków do kto­rych uda się nam dotrzeć otrzy­mają infor­ma­cje, któ­rych potrze­bują na codzień.

Aby zagło­so­wać na nas, klik­nij tutaj: to dla mnie ważne - Ala nie ma kota

Każdy klik się liczy, a co wię­cej, można gło­so­wac na nas KAŻDEGO DNIA!
Pro­simy - pomóż­cie, podziel­cie się tym lin­kiem ze wszyst­kimi  - to dla nas bar­dzo ważne! Dzięki temu pomo­żemy małym aler­gi­kom oraz ich rodzicom!

Opublikowane 28 września 2014 w kategorii   Aktualności

Podziel się

About Author

Szanta