Kon­kurs AVIVA - to dla mnie ważne

Star­tu­jemy w kon­kur­sie „TO DLA MNIE WAŻNE” – FUNDACJA AVIVA

 

GŁOSUJCIE TUTAJ: http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,368,pomoc-psychologiczna-dla-rodzicow-malych-alergikow.html

 

Sta­ramy się o pie­nią­dze z Fun­da­cji Aviva, żeby móc opra­co­wać i wydru­ko­wać BEZPŁATNE książeczki/broszurki zawie­ra­jące POMOC PSYCHOLOGICZNĄ DLA RODZICÓW MAŁYCH ALERGIKÓW!!! Jeśli uda nam się zdo­być grant, to nie tylko wydru­ku­jemy ksią­żeczki, ale też będziemy mogli udo­step­nić je za darmo w wer­sji pobra­nia z naszej strony!

 

Opis ini­cja­tywy:

Poprzedni pro­jekt, który pro­wa­dzi­li­śmy (ankieta „Twoje życie z aler­gią”) poka­zał nam, jak bar­dzo rodzice dzieci cier­pią­cych na cho­roby aler­giczne potrze­bują pomocy psy­cho­lo­gicz­nej, lecz nikt im jej nie oferuje.

Dla­tego chcemy pomóc RODZICOM MAŁYCH ALERGIKÓW, przy­go­to­wu­jąc MATERIAŁY PSYCHOLOGICZNE, uła­twia­jące im funk­cjo­no­wa­nie w stre­sie, spo­wo­do­wa­nym cho­robą dziecka. Bro­szurki będą tłu­ma­czyć odczu­cia zwią­zane z cho­robą prze­wle­kłą w rodzi­nie, a także zawie­rać stra­te­gie radze­nia sobie z nega­tyw­nymi emo­cjami. Ponadto, pla­nu­jemy także poka­zy­wać, JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O ALERGII i uczyć je fun­cjo­na­wa­nia w szkole i wśród rówie­śni­ków, bo czę­sto rodzice nie wie­dzą, w jaki spo­sób WSPIERAĆ swo­ich małych alergików.

 

POMÓŻCIE NAM, dzięki Wam rodzice aler­gi­ków znajdą wpar­cie i pomoc psy­cho­lo­giczną, źró­dło wie­dzy o emo­cjach, do któ­rego będą mogli wra­cać w potrzebie.

Ksią­żeczka pomoże im i ich dzie­ciom funk­cjo­no­wa­nie z tą trudną chorobą!

 

Pro­simy – gło­suj­cie na nas! J

 

http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,368,pomoc-psychologiczna-dla-rodzicow-malych-alergikow.html

 

Opublikowane 15 maja 2015 w kategorii   Fundacja

Podziel się

About Author

Szanta