Juz za 2 tygo­dnie odbę­dzie się XI mię­dzy­na­ro­dowy kon­gres Pol­skiego Towa­rzy­stwa Aler­go­lo­gicz­nego, zrze­sza­ją­cego spe­cja­li­stów aler­go­lo­gów z całej Pol­ski. Tym razem będzie to wyda­rze­nie spe­cjalne, przy­go­to­wane z oka­zji 30 lat ist­nie­nia PTA.

Opublikowane 2 września 2012 w kategorii   Aktualności

Podziel się

About Author

Szanta