Nad­cho­dzi coroczny kon­gres Euro­pej­skiej Aka­de­mii Aler­gii i Immu­no­lo­gii Kli­nicz­nej (EAACI). W tym roku odbę­dzie się on w sto­licy Tur­cji, Stam­bule. Aktu­al­nie jest to naj­więk­sza kon­fe­ren­cja na świe­cie, pod­czas któ­rej spo­ty­kają się naukowcy i leka­rze zain­te­re­so­wani tema­tem aler­gii. W tym roku orga­ni­za­to­rzy spo­dzie­wają się ok. 10.000 dele­ga­tów z całego świata, w tym rów­nież z Polski.

Pro­gram kon­gresu obej­muje sesje naukowe oma­wia­jące mecha­ni­zmy aler­gii na pozio­mie komór­ko­wym i mole­ku­lar­nym jak rów­nież typowo kli­niczne, doty­czące aktu­al­nych lub pro­po­no­wa­nych form tera­pii pacjentów.

Ponadto kon­gres jest rów­nież oka­zją do zdo­by­cia cer­ty­fi­katu EAACI przez leka­rzy aler­go­lo­gów pod­czas Euro­pej­skiego Egza­minu z Aler­go­lo­gii i Immu­no­lo­gii Kli­nicz­nej. Cer­ty­fi­kat ma zna­cze­nie pre­sti­żowe, lecz jest rów­nież potwier­dze­niem reko­men­da­cji EAACI. Ponadto Pol­skie Towa­rzy­stwo Aler­go­lo­giczne pod­jęło sta­ra­nia mające na celu obję­cia tej formy w ramy spe­cja­li­za­cji dla leka­rzy alergologów.

Opublikowane 28 sierpnia 2011 w kategorii   Aktualności

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel