W środę, 26 wrze­snia, w War­sza­wie odbę­dzie się Kon­fe­ren­cja doty­cząca AZS u dzieci z per­spek­tywy der­ma­to­lo­gii i aler­go­lo­gii, zor­ga­ni­zo­wana przez Fun­da­cję Ala­ba­ster, w ramach pro­jektu Halo ATOPIA

Udział w kon­fe­ren­cji jest bez­płatny, kie­ro­wana jest do rodzi­ców i opie­ku­nów dzieci cho­rych na ato­powe zapa­le­nie skóry i osób doro­słych z AZS.

Wię­cej infor­ma­cji i for­mu­larz reje­stra­cyjny na stro­nie pro­jektu: http://www.haloatopia.pl/home/20120926/

War­szawa, w sala kinowa Cen­trum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat”
przy ul. Nowy Świat 6/12
środa, 26 wrze­śnia, w godz. 10-14

Opublikowane 17 września 2012 w kategorii   Aktualności

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta