Komórki tuczne - komórki układu odpor­no­ścio­wego bio­rące udział w odpo­wie­dzi prze­ciw drob­no­ustro­jom i paso­ży­tom, a także w reak­cji aler­gicz­nej. Zawie­rają gra­nulki z sub­stan­cjami wywo­łu­ją­cymi stan zapalny, które wyrzu­cają do tka­nek w pro­ce­sie degranulacji.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel