Komórki den­dry­tyczne - komórki układu odpor­no­ścio­wego wyspe­cja­li­zo­wane w koor­dy­no­wa­niu odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej. Zamiesz­kują wszyst­kie tkanki orga­ni­zmu, two­rząc sieć komórek-zwiadowców nie­ustan­nie patro­lu­jącą oto­cze­nie. Roz­po­zna­nie sub­stan­cji poten­cjal­nie nie­bez­piecz­nej pro­wa­dzi do zmian w ich struk­tu­rze i funk­cji. Komórki te wędrują wtedy z tkanki do węzłów chłon­nych, gdzie akty­wują pozo­stałe komórki układu immunologicznego.

Opublikowane 6 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel