Karta Aler­gika ICE

Aler­gia może utrud­nić życie także na urlo­pie. Do wyjazdu, zwłasz­cza za gra­nicę, warto się przy­go­to­wać: zabrać leki sto­so­wane doraź­nie, dowie­dzieć się o numery kon­tak­towe leka­rzy pierw­szego kon­taktu i pogo­to­wia ratun­ko­wego, nauczyć się lokal­nych nazw pro­duk­tów, któ­rych należy uni­kać. Nie­stety, w skraj­nych przy­pad­kach, aler­gia może powo­do­wać objawy zagra­ża­jące naszemu życiu lub zdrowiu.

Dla­tego warto także zabrać ze sobą kartę ICE (z ang: In Case of Emer­gency - w razie wypadku), aby osoby znaj­du­jące się w pobliżu wie­działy w jaki spo­sób udzie­lić nam pomocy w razie gwał­tow­nej reak­cji alergicznej.

Zapi­sane na kar­cie dane oso­bowe, infor­ma­cja na temat aler­gii, miej­sca prze­cho­wy­wa­nia auto­za­strzyku z adre­na­liną (tzw “epi­pena”) pozwa­lają służ­bom ratun­ko­wym, poli­cji czy obcym oso­bom udzie­la­ją­cym pierw­szej pomocy na szybką reak­cję mogącą ura­to­wać życie oso­bie poszko­do­wa­nej, także w przy­padku, gdy na sku­tek szoku ana­fi­lak­tycz­nego aler­gik straci przy­tom­ność i nie jest w sta­nie prze­ka­zać istot­nych infor­ma­cji. Dane zapi­sane na kar­cie uła­twiają także usta­le­nie toż­sa­mo­ści aler­gika oraz kon­takt z rodziną takiej osoby.

 

Karty w for­ma­cie pdf są do pobra­nia tutaj:

 

  karta aler­gika ICE j.polski 62kB

 

  karta aler­gika ICE j.angielski 21kB

 

  karta aler­gika ICE j.francuski 12kB

 

  karta aler­gika ICE j.ukraiński 66 kB

 

  karta aler­gika ICE j.holenderski 12kB

 

 karta aler­gika ICE j. wło­ski 12kB

 

 

Uwaga Wska­zówka: wypeł­nij ana­lo­gicz­nie i wydru­kuj karty w języku pol­skim oraz w języku kraju do któ­rego się wybie­rasz. Dodat­kowo warto mieć przy sobie rów­nież kartę w jezyku angiel­skim. W kar­cie oprócz danych oso­bo­wych należy także wpi­sać nr tele­fonu pogo­to­wia ratun­ko­wego, odpo­wiedni dla danego kraju!
Dzię­ku­jemyWszyst­kie karty aler­gika zostały prze­tłu­ma­czone przez tłu­ma­czy przy­się­głych w ramach wolon­ta­riatu - dziękujemy!
Opublikowane 7 czerwca 2012 w kategorii   O alergii ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta