Jak uni­kać aler­ge­nów wziewnych

Sezon pyle­nia w naszej stre­fie geo­gra­ficz­nej trwa od lutego do listo­pada. Nie­stety uni­ka­nie pył­ków jest bar­dzo trudne, gdyż nie mamy z reguły dużego wpływu na moż­li­wość eks­po­zy­cji.
Stra­te­gie unikania:

  • Zwra­ca­nie uwagi na pro­gnozy pyle­nia w regionie
  • Uni­ka­nie spa­ce­rów w cza­sie pyle­nia uczu­la­ją­cych gatun­ków roślin
  • Pla­no­wa­nie urlo­pów waka­cyj­nych w miej­scach, gdzie stę­że­nie pył­ków w powie­trzu jest mniej­sze (nad morzem i w górach)
  • Zamy­ka­nie okien pod­czas jazdy samochodem
  • Nosze­nie oku­la­rów zmniej­sza­ją­cych ilość pył­ków dosta­ją­cych się do oczu
  • Uni­ka­nie kosze­nia trawy i sianokosów
  • Susze­nie pra­nia w domu
  • Dokładne otrze­py­wa­nie pra­nia suszo­nego na dwo­rze (jeśli nie jest moż­liwe susze­nie prana w domu) przed wnie­sie­niem go do domu
Opublikowane 1 listopada 2011 w kategorii   Leczenie ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel