Jak uni­kać aler­ge­nów roz­to­czy kurzu domowego

Głów­nymi anty­ge­nami roz­to­czy są białka zawarte w ich odcho­dach, które w for­mie mikro­dro­bi­nek dostają się do płuc lub przez skórę aler­gika.
Stra­te­gia unikania:

  • Jeśli moż­liwe, zastą­pie­nie dywa­nów (w któ­rych roz­to­cza prze­by­wają i mnożą się) łatwo­zmy­wal­nymi powierzch­niami (par­kiety, lino­leum, kafelki).
  • Czę­ste (co naj­mniej 2 razy w tygo­dniu) odku­rza­nie dywa­nów odku­rza­czem z fil­trem anty­aler­gicz­nym (typu HEPA lub podobny).
  • Sto­so­wa­nie maszyn czysz­czą­cych parą wodną w wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze do czysz­cze­nia tapicerki.
  • Sto­so­wa­nie pro­duk­tów zabi­ja­ją­cych roz­to­cza w dywanach.
UwagaPro­dukty zabi­ja­jące roz­to­cza w dywa­nach mogą pogar­szać objawy aler­gii u pacjen­tów z obja­wami odde­cho­wymi. Nie powinny być sto­so­wane na dywa­nach, na któ­rych bawią się dzieci.
  • Sto­so­wa­nie prze­ciw­aler­gicz­nych pokrow­ców na mate­race i pościel.
  • Regu­larne pra­nie pościeli, koców, zasłon i firan, zaba­wek dzie­cię­cych itp. w tem­pe­ra­tu­rze 60C, gdyż ta zabija roz­to­cza. W niż­szych tem­pe­ra­tu­rach aler­geny są usu­wane przez wypłu­ka­nie, lecz żyjące roz­to­cza dalej są źró­dłem alergenów.
  • Zmniej­sze­nie ilo­ści kocy, podu­szek, itp. do minimum.
  • Czę­ste wie­trze­nie i obni­ża­nie wil­got­no­ści w pomieszczeniach.
Opublikowane 1 listopada 2011 w kategorii   Leczenie ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel