Jak uni­kać aler­ge­nów pleśni

Ple­śnie są bar­dzo roz­po­wszech­nio­nym aler­ge­nem, obec­nym prak­tycz­nie w każ­dym domu, ważne jest więc usu­wa­nie wszel­kich oznak roz­wi­ja­ją­cych się ple­śni z domu.
W kuchni szcze­gól­nie ważne jest:

 • wyrzu­ca­nie ple­śnie­ją­cych pro­duk­tów żywnościowych;
 • włą­cza­nie okapu kuchen­nego pod­czas goto­wa­nia, by usu­wać parę wodną;
 • usu­wa­nie ple­śni z drzwi lodówki (gumowe uszczelki) i za szaf­kami kuchennymi;

Nato­miast w łazience nie­zmier­nie ważne jest:

 • usu­wa­nie ple­śni ze ściany i sufi­tów, zasło­nek prysznicowych;
 • sto­so­wa­nie spe­cjal­nych mate­ria­łów wykoń­cze­nio­wych (farb, fug, spoiw, sili­konu) zapo­bie­ga­ją­cych roz­wo­jowi pleśni;
 • susze­nie pra­nia na zewnątrz;

We wszyst­kich pomiesz­cze­niach ważne jest:

 • usu­wa­nie ple­śni z ram okiennych;
 • zmniej­sze­nie wil­got­no­ści powie­trza do wil­got­no­ści poni­żej 50% (sto­so­wa­nie che­micz­nych lub elek­trycz­nych osu­sza­czy powietrza);
UwagaPle­śnie mogą się roz­wi­jać w pojem­ni­kach elek­trycz­nych osu­sza­czy, należy je więc regu­lar­nie czyścić).
 • usu­wa­nie tapet, jeśli są oznaki kry­ją­cej się pod spodem pleśni;
 • pozby­cie się sta­rych podu­szek (zwłasz­cza pian­ko­wych), kocy, itp.;
 • regu­larna wymiana ziemi w rośli­nach doniczkowych;

Inne dzia­ła­nia sprzy­ja­jące uni­ka­niu aler­ge­nów ple­śni to:

 • uni­ka­nie zawil­go­co­nych miejsc (piw­nic, spi­chle­rzy, stajni, sto­dół, sto­gów siana, kompostowników)
 • sto­so­wa­nie masek ochron­nych w zawil­go­co­nych miejscach
Opublikowane 1 listopada 2011 w kategorii   Leczenie ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel