Jak uni­kać aler­ge­nów chemicznych

Che­mi­za­cja życia jest jed­nym z powo­dów nara­sta­ją­cej epi­de­mii cho­rób aler­gicz­nych, dla­tego aler­gicy powinni uni­kać zbęd­nych związ­ków che­micz­nych, które mogą powo­do­wać uczu­le­nia lub znacz­nie nasi­lać ich skutki.
Ważne jest:

  • Uni­ka­nie dymu papie­ro­so­wego, który nasila objawy odde­chowe i podraż­nia spo­jówki, itp.
  • Uni­ka­nie wszel­kich che­mi­ka­liów, np. nosze­nie ręka­wic pod­czas sprzą­ta­nia lub wymiany ziemi donicz­ko­wej, itp.
  • Sto­so­wa­nie łagod­nych środ­ków czyszczących
  • Sto­so­wa­nie nie-biologicznych środ­ków do pra­nia, zmniej­sze­nie uży­cia środ­ków zmięk­cza­ją­cych do płukania
  • Uni­ka­nie nad­mier­nej ilo­ści zbęd­nych związ­ków che­micz­nych (zapa­cho­wych, kolo­ry­zu­ją­cych, itp) w kosmetykach
  • Testo­wa­nie nowych kosme­ty­ków (test na skó­rze za uchem)
Opublikowane 1 listopada 2011 w kategorii   Leczenie ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel