Jak badamy alergię?

Aler­gia jest nie­wła­ściwą reak­cją komó­rek orga­ni­zmu na nie­szko­dliwą sub­stan­cję. Powo­duje ona wiele nie­przy­jem­nych dla pacjenta obja­wów, i nie­rzadko może sta­no­wić zagro­że­nie życia cho­rego. W reak­cji tej biorą udział różne rodzaje komó­rek układu odpor­no­ścio­wego, które prze­ka­zują sobie roz­ma­ite infor­ma­cje i oddzia­łują na komórki tka­nek budu­jące organizm.

Obser­wu­jąc pacjenta można odpo­wie­dzieć na pyta­nia, jakie objawy wywo­łuje reak­cja aler­giczna, na ile jest silna, jakich nie­do­god­no­ści przy­spa­rza. Aby jed­nak zro­zu­mieć, w jaki spo­sób two­rzy się reak­cja aler­giczna, jakie są mecha­ni­zmy jej prze­biegu, a także w jaki spo­sób można aler­gie roz­po­zna­wać i leczyć, trzeba wziąć pod lupę (a wła­ści­wie mikro­skop) komórki układu odpor­no­ścio­wego zaan­ga­żo­wane w te reakcje.

Zro­zu­mie­nie pro­cesu bio­lo­gicz­nego, np. pro­wa­dzą­cego do powsta­wa­nia aler­gii, wymaga zgro­ma­dze­nia dużej wie­dzy na temat róż­nic pomię­dzy naszymi genami, wytwa­rza­nych biał­kami, budową i zacho­wa­niem komó­rek u ludzi zdro­wych i cho­rych. Wiele cen­nych infor­ma­cji można zdo­być bada­jąc komórki pobrane bez­po­śred­nio z cho­rych tka­nek, jed­nak są to naj­czę­ściej infor­ma­cje doty­czące jed­nego momentu roz­woju cho­roby (to tak jakby oglą­dać poje­dyn­cze zdję­cie tor­nada, i pró­bo­wać wycią­gać wnio­ski o prze­biegu i skut­kach kata­strofy). Aby dokład­niej zro­zu­mieć mecha­ni­zmy roz­woju aler­gii (lub innej cho­roby), konieczne są całe sys­temy labo­ra­to­ryjne, umoż­li­wia­jące symu­la­cje pro­ce­sów biologicznych.

Opublikowane 24 września 2012 w kategorii   Badania naukowe

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta