Hista­mina - jeden z naj­sil­niej­szych tzw. media­to­rów stanu zapal­nego; orga­niczna sub­stan­cja che­miczna, pro­du­ko­wana m.in. przez komórki tuczne, powo­du­jąca nasi­le­nie pro­ce­sów zapal­nych; hista­mina odpo­wiada za wiele obja­wów zwią­za­nych ze sta­nem zapal­nym, np. obrzęk czy świąd; jej nasi­lone wydzie­la­nie pro­wa­dzi m.in. do reak­cji ana­fi­lak­tycz­nej. Leki prze­ciw­hi­sta­mi­nowe są sze­roko sto­so­wane w lecze­niu alergii.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel