Halo Ato­pia!

Bie­rzemy udział w pro­jek­cie “Halo! Ato­pia”, orga­ni­zo­wa­nym przez naszą part­ner­ską Fun­da­cję Ala­ba­ster. Pro­jekt skie­ro­wany jest do pacjen­tów cho­rych na ato­powe zapa­le­nie skóry (AZS) i ich rodzin. Wię­cej o pro­jek­cie można dowie­dzieć się na stro­nie www.haloatopia.pl

Opublikowane 7 sierpnia 2012 w kategorii   Projekty Fundacji Aktualności

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta