Halo! ATOPIA w Warszawie

13 wrze­śnia w War­sza­wie odbyła się kolejna mini-konferencja w ramach orga­ni­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Ala­ba­ster cyklu Halo! ATOPIA. Bra­li­śmy udział w tym wyda­rze­niu jako part­ner, gdyż z „Ala­ba­strem” ści­śle współ­pra­cu­jemy. Uczest­nicy spo­tka­nia mieli oka­zję usły­szeć m.in. porady psy­cho­loga oraz prak­tyczne wska­zówki doty­czące funk­cjo­no­wa­nia dzieci z ato­pią w szkole.

W ramach wyda­rze­nia, rów­nież nasza pre­zes, dr Danuta Gutowska-Owsiak, wygło­siła wykład pt.:

„Dziu­rawy płot i zło­śliwi sąsie­dzi, czyli… co się dzieje w skó­rze atopowej”,

pod­czas któ­rego w przy­stępny spo­sób tłu­ma­czyła co dzieje się w trak­cie stanu zapal­nego i wyja­śniała mecha­ni­zmy zwią­zane z osła­bioną funk­cją bariery skór­nej w ato­po­wym zapa­le­niu skóry.

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z tą pre­zen­ta­cja tutaj: http://vimeo.com/106051089

Opublikowane 29 września 2014 w kategorii   Aktualności

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta