Gra­nu­lo­cyty - rodzaj komó­rek układu odpor­no­ścio­wego, zawie­ra­ją­cych liczne ziar­ni­sto­ści (gra­nulki) w cyto­pla­zmie, które biorą udział w odpo­wie­dzi wro­dzo­nej (nie­swo­istej). W zależ­no­ści od rodzaju pochła­nia­nych barw­ni­ków (bada­nie histo­lo­giczne) dzielą się na kwa­so­chłonne (eozy­no­file), zasa­do­chłonne (bazo­file) i obo­jęt­no­chłonne (neutrofile).

Opublikowane 6 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel