Nawią­za­li­śmy współ­pracę z Fun­da­cją Ala­ba­ster dzia­ła­jącą na rzecz osób z ato­po­wym zapa­le­niem skóry i innymi cho­ro­bami o pod­łożu alergicznym.

Celem Fun­da­cji Ala­ba­ster jest pro­wa­dze­nie wszech­stron­nej dzia­łal­no­ści na rzecz osób dotknię­tych ato­pią, oraz osób z pro­ble­mami skóry i ich rodzin.

Na stro­nie Fun­da­cji Ala­ba­ster (www.fundacja-alabaster.org.pl) można zna­leźć infor­ma­cje o warsz­ta­tach, spo­tka­niach i pro­jek­tach dla osób dotknię­tych AZS, gru­pach samo­po­mo­co­wych, przed­szko­lach dla małych aler­gi­ków, oraz cie­ka­wych stro­nach www

Opublikowane 15 czerwca 2012 w kategorii   Aktualności

Podziel się

About Author

Szanta