Eozy­no­fi­lowe zapa­le­nie żołądka i jelit

Eozy­no­fi­lowe zapa­le­nie żołądka i jelit (eosi­no­phi­lic gastro­en­te­ri­tis) jest rzad­kim scho­rze­niem gastro­en­te­ro­lo­gicz­nym, z grupy eozy­no­fi­lo­wych cho­rób prze­wodu pokar­mo­wego. Pro­ces zapalny obej­muje głów­nie błonę ślu­zową żołądka i jelit, ale może roz­sze­rzać się na całą gru­bość ich ścian. Objawy zależą od umiej­sco­wie­nia i roz­le­gło­ści zmian cho­ro­bo­wych w prze­wo­dzie pokarmowym.

UwagaEozy­no­fi­lowe zapa­le­nie żołądka i jelit jest obser­wo­wane jako część tzw. mar­szu aler­gicz­nego. Pacjenci czę­sto w prze­szło­ści cho­ro­wali lub wciąż cho­rują na inne cho­roby atopowe.

Naj­częst­sze aler­geny powo­du­jące eozy­no­fi­lowe zapa­le­nie prze­wodu pokarmowego

U dzieci:

 • mleko
 • jaja
 • psze­nica
 • soja
 • orzeszki (przede wszyst­kim ziemne, ale inne również)
 • ryby

U doro­słych:

 • aler­geny krzy­żowe z pył­kami (jabłko, orze­chy, seler, mar­chew, papryka, przyprawy)
 • orzeszki ziemne i inne orzechy
 • soja
 • ryby i owoce morza
 • mleko
 • jaja
 • aler­geny krzy­żowe z latek­sem (banan, awo­kado, kiwi)

Objawy

 • wymioty
 • nie­straw­ność
 • bóle brzu­cha
 • bie­gunka
 • obec­ność krwi w stolcu
 • nie­do­krwi­stość wyni­ka­jąca z nie­do­boru żelaza
 • obni­żone stę­że­nie białka we krwi
 • obrzęki
 • opóź­nie­nie roz­woju moto­rycz­nego lub doj­rze­wa­nia płcio­wego (u dzieci)

Dia­gno­styka

 • Bada­nia krwi: mor­fo­lo­gia (ze zwró­ce­niem uwagi na ilość eozy­no­fili), OB, IgE
 • bada­nie wycinka pobra­nego pod­czas endo­sko­pii (stwier­dza się obec­ność eozy­no­fili w bada­niu mikroskopowym)
UwagaDia­gno­styka musi wyklu­czyć ist­nie­nie nacie­ków komó­rek eozy­no­fi­lo­wych w innych narzą­dach poza prze­wo­dem pokarmowym.

Lecze­nie

 • leki prze­ciw­za­palne (głów­nie sterydy)
 • leki prze­ciw­hi­sta­mi­nowe
 • dieta eli­mi­na­cyjna (w nie­któ­rych przypadkach)
Opublikowane 9 października 2011 w kategorii   Choroby alergiczne Układ pokarmowy ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel