Eozy­no­fi­lowe zapa­le­nie prze­wodu pokar­mo­wego - aler­giczne zapa­le­nie prze­wodu pokar­mo­wego cha­rak­te­ry­zu­jące się napły­wem eozynofili.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel