Eozy­no­fi­lowe zapa­le­nie prze­łyku (Eosi­no­phi­lic esophagitis)

Eozy­no­fi­lowe zapa­le­nie prze­łyku cha­rak­te­ry­zuje się zapa­le­niem błony ślu­zo­wej prze­łyku ze zwięk­szoną ilo­ścią eozy­no­fili i może być jed­nym z prze­ja­wów mar­szu aler­gicz­nego. Cho­roba czę­sto obser­wo­wana jest u pacjen­tów cier­pią­cych na inne dole­gli­wo­ści o pod­łożu aler­gicz­nym, takie jak ato­powe zapa­le­nie skóry, katar sienny, astmę.

Objawy

 • trud­ność w przełykaniu
 • wymioty
 • uczu­cie ciała obcego w przełyku
 • zgaga
 • ból brzu­cha
 • ane­mia
 • utrata masy ciała lub brak przy­ro­stu masy ciała (u młod­szych dzieci)
 • brak poprawy po lecze­niu prze­ciw nad­kwa­śno­ści soku żołądkowego

Naj­częst­sze alergeny

 • Mleko
 • Soja
 • Psze­nica
 • Jajo kurze
 • Orzeszki ziemne
 • Owoce morza
UwagaPrzy­padki zaostrze­nia cho­roby w sezo­nie pyle­nia są wyjąt­kowo rzad­kie, uważa się, że cho­roba nie jest zwią­zana z uczu­le­niem na aler­geny wziewne.

Dia­gno­styka

 • Cha­rak­te­ry­styczny wygląd prze­łyku (kon­cen­tryczne pier­ście­nie widoczne pod­czas gastrofiberoskopii)
 • Obec­ność dużej ilo­ści eozy­no­fili w wycin­kach błony ślu­zo­wej przełyku
 • Wywiad aler­giczny (atopia)
 • Pod­wyż­szone stę­że­nie cał­ko­wi­tej ilo­ści i spe­cy­ficz­nych IgE

Lecze­nie

 • Uni­ka­nie aler­gi­zu­ją­cych pokar­mów w udo­ku­men­to­wa­nych przypadkach
 • Leki anty­hi­sta­mi­nowe i prze­ciw­za­palne (włą­cza­jąc inhi­bi­tory leu­ko­trie­nów i sterydy)
 • Leki prze­ciw nad­kwa­sno­ści soku żołąd­ko­wego (np. inhi­bi­tory pompy protonowej)
 • Inter­wen­cja chi­rur­giczna (roz­sze­rza­nie prze­łyku, w uza­sad­nio­nych przypadkach)
UwagaEozy­no­fi­lowe zapa­le­nie prze­łyku czę­sto prze­biega z pra­wi­dłową pro­duk­cją soku żołąd­ko­wego, dla­tego leki prze­ciw nad­kwa­sno­ści soku żołąd­ko­wego są sto­so­wane wów­czas, gdy „zarzu­ca­nie” soku żołąd­ko­wego do prze­łyku (tzw. refluks żołądkowo–przełykowy), pogar­sza stan błony ślu­zo­wej prze­łyku, tj. wywo­łuje stan zapalny. Z tego powodu rów­nież czę­sto brak odpo­wie­dzi (reduk­cji obja­wów) jest dla leka­rza wska­zówką diagnostyczną.
Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Choroby alergiczne Układ pokarmowy ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel