Endo­sko­pia - zabieg dia­gno­styczny lub diagnostyczno-leczniczy pole­ga­jący na wpro­wa­dze­niu do wnę­trza orga­ni­zmu sondy umoż­li­wia­ją­cej obser­wa­cję i bada­nie wewnętrzne oraz pobra­nie mate­riału do dal­szych badań, np. bada­nie gastro­sko­powe (górny odci­nek prze­wodu pokar­mo­wego) czy bron­cho­sko­powe (drzewo oskrzelowe).

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel