Efekt pla­cebo - widoczny u pacjenta efekt tera­peu­tyczny po poda­niu leku obo­jęt­nego lub doko­na­niu inter­wen­cji obo­jęt­nej (tzw. pla­cebo), zwią­zany z subiek­tyw­nym postrze­ga­niem obja­wów przez pacjenta lub jego leka­rza. Efekt pla­cebo wynika z mecha­ni­zmów psy­cho­lo­gicz­nych zwią­za­nych ze stre­sem i ocze­ki­wa­niem wobec lecze­nia i dla­tego w bada­niach nauko­wych i pró­bach kli­nicz­nych musi być uwzględ­niony, gdyż może pro­wa­dzić do nie­pra­wi­dło­wej oceny sku­tecz­no­ści lecze­nia. Naj­czę­ściej sto­suje się w tym celu tzw. metodę podwój­nie śle­pej próby.

Opublikowane 6 stycznia 2012 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel