EAACI-WAO 2013

W dniach 22-26 czerwca w Medio­la­nie odbyła się naj­więk­sza na świe­cie kon­fe­ren­cja aler­go­lo­giczna - kon­gres Euro­pej­skiej Aka­de­mii Aler­go­lo­gii i Immu­no­lo­gii Kli­nicz­nej (EAACI) oraz Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Aler­gii (WAO). W tym roku zwró­cono uwagę na wage aler­gii jako wyzwa­nia na skalę świa­tową („Allergy – A Glo­bal Health Chal­lenge”). Do Medio­lanu przy­było nie­mal 8000 uczest­ni­ków – leka­rzy kli­ni­cy­stow oraz naukow­ców zaj­mu­ją­cych się zwal­cza­niem aler­gii tak w gabi­ne­tach lekar­skich, jak i w labo­ra­to­riach na całym świecie.

Kon­gres obej­mo­wal pra­wie 350 (tak, 350!!!) sesji nauko­wych i warsz­ta­tów, poświę­co­nych naj­now­szym odkry­ciom. Ponad 2000 osób i grup nauko­wych z całego świata pre­zen­to­wało wyniki swo­ich badań nad aler­gią, w tym wielu Pola­ków, pra­cu­ją­cych zarówno w kraju, jak i w ośrod­kach zagra­nicz­nych. Atmos­fera kon­gresu była bar­dzo sty­mu­lu­jąca i inspi­ru­jąca do dal­szej walki z alergią!

Opublikowane 15 lipca 2013 w kategorii   Aktualności

Podziel się

About Author

Szanta