Dzien­ni­czek dietetyczny

Jedną z nie­zbęd­nych wska­zó­wek pod­czas dia­gno­styki aler­gii jest zauwa­że­nie związku pomię­dzy kon­tak­tem z danym aler­ge­nem, a wystą­pie­niem obja­wów. W przy­padku aler­ge­nów pokar­mo­wych obec­ność podej­rza­nych pro­duk­tów w die­cie może być sku­tecz­nie moni­to­ro­wana poprzez pro­wa­dze­nie dzien­niczka die­te­tycz­nego.
Pro­wa­dze­nie dzien­niczka musi być dokładne i trwać co naj­mniej 2 tygo­dnie. W dzien­niczku dokład­nie notu­jemy wszyst­kie pokarmy, które były spo­ży­wane danego dnia, włą­cza­jąc w to wszel­kie pod­ja­dane prze­ką­ski i wypite napoje. Rów­no­le­gle poda­jemy wszel­kie objawy, jakie zaob­ser­wo­wa­li­śmy, poda­jąc czas ich wystą­pie­nia oraz dłu­gość trwa­nia.
Dobrze ponadto zapi­sać ewen­tu­alne infek­cje i stre­su­jące sytu­acje, a także zmiany w usta­lo­nym try­bie życia, np. wyjazd na cało­dniową wycieczkę, wizyta u zna­jo­mych itp., gdyż mogą one same w sobie pro­wa­dzić do zaostrze­nia lub nawet wywo­ła­nia reak­cji aler­gicz­nych.
Dzien­ni­czek poka­zu­jemy leka­rzowi lub die­te­ty­kowi, pod któ­rego opieką jeste­śmy, co powinno uła­twić iden­ty­fi­ka­cję nie­bez­piecz­nych skład­ni­ków pokar­mo­wych i następ­nie ich eli­mi­na­cje z diety, które sta­no­wią pod­stawę lecze­nia alergii.

Karty do pro­wa­dze­nia dzien­niczka (pobierz plik .pdf [59kb]).

Opublikowane 7 stycznia 2012 w kategorii   Diagnostyka ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel