Part­ne­rzy i Dobro­czyńcy Fundacji

 

Fun­da­cja roz­wija się dzięki sta­łemu zaan­ga­żo­wa­niu wolon­ta­riu­szy oraz współ­pra­cu­ją­cych z nami partnerów.

Pra­gniemy prze­ka­zać wszyst­kim nasze naj­ser­decz­niej­sze podzię­ko­wa­nia! Chcesz wspo­móc walkę z aler­gią? Wes­przyj nasze dzia­ła­nia. Sprawdź, co możesz zrobić.

Part­ne­rzy mery­to­ryczni Fundacji:

ptzca

Part­ne­rzy biz­ne­sowi Fundacji:

sie_pomaga domore  domeny_pl
scriptoris stary_telefon

Part­ne­rzy medialni Fundacji:

mama_alergika_gotuje
Opublikowane 9 października 2011 w kategorii   O Fundacji Fundacja

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel