Dni Aler­gii 2015

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że nasza Fun­da­cja po raz kolejny patro­nuje naj­więk­szemu dotąd wyda­rze­niu skie­ro­wa­nemu do aler­gi­ków w Pol­sce, jakim bedą DNI ALERGII.

Targi,  które odbędą się w dniach 21-22 listo­pada 2015 r. War­sza­wie, w PGE Naro­do­wym w War­sza­wie (dawny Sta­dion Naro­dowy), to miej­sce, w któ­rym zebrane będą oferty firm ofe­ru­ją­cych pro­dukty i usługi dla aler­gi­ków. Dni Aler­gii i Nie­to­le­ran­cji Pokar­mo­wej to jedyne w Pol­sce wyda­rze­nie, obej­mu­jące kom­plek­sowo wszyst­kie obszary tematu aler­gii i nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wej. To szansa na uzy­ska­nie infor­ma­cji jak sku­tecz­nie zapo­bie­gać i leczyć, oka­zja by skon­sul­to­wać się ze spe­cja­li­stą, wyko­nać bez­płatny test i zapo­znać się z bogatą ofertą wystawców.

W tym roku Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię współ­pra­cuje z Fun­da­cją Ala­ba­ster, a zatem nie­które z wyda­rzeń przy­go­tu­jemy wspól­nie, dzie­ląc się naszą prze­strze­nią. Zapra­szamy zatem w dniach:

21-22 LISTOPADA 2015

do  sto­iska Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię lub Strefy Relaksu Fun­da­cji Alabaster 

ZAPRASZAMY rów­nież do odwie­dze­nia strony wyda­rze­nia: www.dnialergii.pl

Opublikowane 3 listopada 2015 w kategorii   Projekty Fundacji Aktualności

Podziel się

About Author

Szanta