Dni Aler­gii 2014

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że nasza Fun­da­cja patro­nuje naj­więk­szemu dotąd wyda­rze­niu skie­ro­wa­nemu do aler­gi­ków w Pol­sce, jakim bedą DNI ALERGII.

Targi,  które odbędą się w dniach 22-23 listo­pada 2014 r. War­sza­wie, na Sta­dio­nie Naro­do­wym, to miej­sce, w któ­rym zebrane będą oferty firm ofe­ru­ją­cych pro­dukty i usługi dla aler­gi­ków. W ramach Dni Aler­gii będzie można zwie­dzić wznie­siony w prze­strzeni wysta­wien­ni­czej Dom Aler­gika, zoba­czyc  pokaz kuli­narny,  pro­wa­dzo­nych przez nasza amba­sa­dorkę, autorkę bloga Mama Aler­gika Gotuje, a także wysłu­chać cie­ka­wych wykła­dów, skon­sul­to­wać się z leka­rzem spe­cja­li­stą, czy wyko­nać bez­płatne testy.

ZAPRASZAMY do odwie­dze­nia strony wyda­rze­nia: www.dnialergii.pl

Opublikowane 29 września 2014 w kategorii   Aktualności

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta