Cyto­kiny - sub­stan­cje pro­du­ko­wane przez komórki orga­ni­zmu, mające różne funk­cje w ukła­dzie immu­no­lo­gicz­nym lub dzia­ła­jące na różne tkanki, np. akty­wu­jące i pobu­dza­jące namna­ża­nie innych komó­rek układu odpornościowego.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel