Projekty Fundacji

KONKURS Fun­da­cji Ala­ba­ster i Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię w trak­cie Dni Aler­gii 2015 w War­sza­wie Z rado­ścią infor­mu­jemy, że nasze Fun­da­cje zor­ga­ni­zo­wały dla odwie­dza­ją­cych targi „Dni Aler­gii” i Strefę Relaksu KONKURS z cen­nymi nagro­dami, które przy­da­dzą się każ­demu aler­gi­kowi! Zasady kon­kursu są pro­ste – wystar­czy dołączyć […]

czytaj dalej »

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że nasza Fun­da­cja po raz kolejny patro­nuje naj­więk­szemu dotąd wyda­rze­niu skie­ro­wa­nemu do aler­gi­ków w Pol­sce, jakim bedą DNI ALERGII. Targi,  które odbędą się w dniach 21-22 listo­pada 2015 r. War­sza­wie, w PGE Naro­do­wym w War­sza­wie (dawny Sta­dion Naro­dowy), to miej­sce, w którym […]

czytaj dalej »

Zapra­szamy do włą­cze­nia się do badań nad aler­gią pro­wa­dzo­nymi na War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym! Jeżeli Ty albo Twoje dziecko doświadczyłeś/aś efek­tów ubocz­nych leków prze­ciw­hi­sta­mi­no­wych, możesz podzie­lić się swoim doświad­cze­niem, i pomóc studntce III roku napi­sać pracę licen­cjacką (a przy oka­zji włą­czyć się w promowanie […]

czytaj dalej »

Jed­nym z głów­nych zało­żeń Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię jest udo­step­nia­nie i pro­pa­go­wa­nie wie­dzy na temat tych cho­rób, zdo­by­tej w trak­cie rze­tel­nych badań nauko­wych, zarówno kli­nicz­nych jak i labo­ra­to­ryj­nych. Jed­nak chcie­li­by­śmy poznać Wasze zda­nie na temat potrzeby i sku­tecz­no­ści badań nauko­wych w zakre­sie aler­gii, dla­tego zapra­szamy do wypełnienia […]

czytaj dalej »

List otwarty Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię do Mini­stra Zdro­wia Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię zwró­ciła się do Mini­stra Zdro­wia z ape­lem o pod­ję­cie dzia­łań na rzecz wpro­wa­dze­nia obo­wiazku posia­da­nia auto­strzy­kawki z lekiem ratu­ją­cym życie, epi­ne­fryną, w szko­łach i innych jed­nost­kach oświatowo-wychowawczych, na wypa­dek wstrzasu ana­fi­lak­tycz­nego u któ­re­goś z uczniów. „Prawo […]

czytaj dalej »

Zgod­nie z reko­men­da­cjami anty­aler­gicz­nymi - naj­waż­niej­sze jest uni­ka­nie aler­genu, dla­tego… PRZEKAŻ SWOJĄ STARĄ KOMÓRKĘ na dzia­łal­ność Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię! Akcję pro­wa­dzimy przy współ­pracy z firmą Gre­en­fone, która poprzez por­tal Sta­ry­Te­le­fon zaj­muje się pro­fe­sjo­nal­nym recyc­lin­giem tele­fo­nów. Dołącz do akcji “MASZ ALERGIĘ NA STARY […]

czytaj dalej »

W ramach sze­rze­nia świa­do­mo­ści cho­rób aler­gicz­nych i edu­ko­wa­nia pacjen­tów i ich rodzin Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię roz­po­częła w dru­giej poło­wie 2012 roku akcję infor­ma­cyjną pod hasłem: Ala nie ma kota… (* bo ma aler­gię) Akcja jest skie­ro­wana do rodzi­ców naj­młod­szych dzieci. Aby dotrzeć do […]

czytaj dalej »

Bie­rzemy udział w pro­jek­cie “Halo! Ato­pia”, orga­ni­zo­wa­nym przez naszą part­ner­ską Fun­da­cję Ala­ba­ster. Pro­jekt skie­ro­wany jest do pacjen­tów cho­rych na ato­powe zapa­le­nie skóry (AZS) i ich rodzin. Wię­cej o pro­jek­cie można dowie­dzieć się na stro­nie www.haloatopia.pl

czytaj dalej »

Uciąż­li­wość aler­gii jest czę­sto nie­do­ce­niana przez ludzi, któ­rych ona nie doty­czy. Aby przy­bli­żyć pro­blemy aler­gi­ków oso­bom postron­nym, i aby uświa­do­mić, jak bar­dzo aler­gia potrafi utrud­nić życie, posta­no­wi­li­śmy prze­pro­wa­dzić ankietę wśród osób, które zma­gają się z nią na co dzień. Nawet jeśli nie jesteś aler­gi­kiem, możesz nam pomóc, prze­sy­ła­jąc link do ankiety swoim znajomym!

czytaj dalej »