Produkty rekomendowane

Pro­dukt opa­trzony tym zna­kiem jest pro­duk­tem bez­piecz­nym, oce­nio­nym przez naszych eks­per­tów z punktu widze­nia użyt­kow­nika - aler­gika. Nasi eks­perci przy­znają ten znak, jeśli wła­ści­wo­ści pro­duktu oraz ocena jego użyt­kow­ni­ków wska­zują, iż może być w jakiś spo­sób przy­datny oso­bom z cho­ro­bami aler­gicz­nymi. Ocena eks­per­tów obej­muje szcze­gó­ło­wą analizę […]

czytaj dalej »

Pro­dukt opa­trzony zna­kiem reko­men­da­cji Fun­da­cji Polo­nać Aler­gię jest pro­duk­tem bez­piecz­nym, który był testo­wany pod wzglę­dem sku­tecz­no­ści w nie­za­leż­nych ośrod­kach. W zależ­no­ści od rodzaju pro­duktu bada­nia obej­mują ana­lizy mikro­bio­lo­giczne, prze­pusz­czal­no­ści, toksykologiczne;

czytaj dalej »