O Fundacji

Nasze główne zada­nie to pomoc aler­gi­kom. Chcemy, aby dzięki Fun­da­cji mogli oni lepiej zro­zu­mieć swoją cho­robę, a także uzy­ski­wali infor­ma­cje doty­czące sku­tecz­nych spo­so­bów zapo­bie­ga­nia i lecze­nia aler­gii. Dla­tego chcemy pro­wa­dzić akcję edu­ka­cyjną, opartą tylko na naj­now­szych publi­ka­cjach nauko­wych i rze­tel­nych źró­dłach infor­ma­cji medycznej.

czytaj dalej »

Z przy­kro­ścią zawia­da­miamy, że w dniu 10/11/2017  pod­jęta została decy­zja o likwi­da­cji Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię. Ofi­cjalny komu­ni­kat znaj­duje się na stro­nie NGO.pl: Likwi­da­cja Fun­da­cji POKONAĆ ALERGIĘ. Dzię­ku­jemy wszyst­kim wspie­ra­ją­cym za wiarę w nasz pro­jekt i zapew­niane wspar­cie przez nie­mal 8 lat dzia­łal­no­ści Fun­da­cji. Doło­żymy wszel­kich sta­rań, by umiesz­czone na stro­nie materiały […]

czytaj dalej »

Zarząd Dr Danuta Gutowska-Owsiak, pre­zes Toru­nianka z pocho­dze­nia, skoń­czyła Aka­de­mię Medyczną w Gdań­sku (teraz Gdań­ski Uni­wer­sy­tet Medyczny), gdzie uzy­skała dyplom lekar­ski. Od dziecka żywo zain­te­re­so­wana bada­niami bio­me­dycz­nymi posta­no­wiła roz­wi­jać pasję naukową w Anglii, w Cli­ni­cal Scien­ces Cen­tre na Uni­wer­sy­te­cie w Liver­po­olu, gdzie zaan­ga­żo­wana była w projekty […]

czytaj dalej »

  Fun­da­cja roz­wija się dzięki sta­łemu zaan­ga­żo­wa­niu wolon­ta­riu­szy oraz współ­pra­cu­ją­cych z nami part­ne­rów. Pra­gniemy prze­ka­zać wszyst­kim nasze naj­ser­decz­niej­sze podzię­ko­wa­nia! Chcesz wspo­móc walkę z aler­gią? Wes­przyj nasze dzia­ła­nia. Sprawdź, co możesz zro­bić. Part­ne­rzy mery­to­ryczni Fun­da­cji: Part­ne­rzy biz­ne­sowi Fun­da­cji:   Part­ne­rzy medialni Fundacji:

czytaj dalej »

Fun­da­cja POKONAĆ ALERGIĘ  została zare­je­stro­wana 7 grud­nia 2010 roku przez Sąd Rejo­nowy w Toru­niu. Zgod­nie z pol­skim usta­wo­daw­stwem w roku bie­żą­cym (2014) Fun­da­cja ubiega się o sta­tus Orga­ni­za­cji Pożytku Publicz­nego (OPP).   Numer KRS Fun­da­cji: 0000372567, REGON: 340854598, NIP: 879-26-49-386 Adres Fun­da­cji: ul.Poziomkowa 18, 87-123, Gło­gowo, woj. […]

czytaj dalej »