O Fundacji

Nasze główne zada­nie to pomoc aler­gi­kom. Chcemy, aby dzięki Fun­da­cji mogli oni lepiej zrozumieć swoją chorobę, a także uzy­ski­wali infor­ma­cje doty­czące sku­tecz­nych spo­so­bów zapo­bie­ga­nia i lecze­nia alergii. Dlatego chcemy prowadzić akcję edukacyjną, opartą tylko na najnowszych publikacjach naukowych i rzetelnych źródłach informacji medycznej.

czytaj dalej »

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 10/11/2017  podjęta została decyzja o likwidacji Fundacji Pokonać Alergię. Oficjalny komunikat znajduje się na stronie NGO.pl: Likwidacja Fundacji POKONAĆ ALERGIĘ. Dziękujemy wszystkim wspierającym za wiarę w nasz projekt i zapewniane wsparcie przez niemal 8 lat działalności Fundacji. Dołożymy wszelkich starań, […]

czytaj dalej »

Zarząd Dr Danuta Gutowska-Owsiak, prezes Torunianka z pochodzenia, skończyła Akademię Medyczną w Gdańsku (teraz Gdański Uniwersytet Medyczny), gdzie uzyskała dyplom lekarski. Od dziecka żywo zainteresowana badaniami biomedycznymi postanowiła rozwijać pasję naukową w Anglii, w Clinical Sciences Centre na Uniwersytecie w […]

czytaj dalej »

  Fundacja rozwija się dzięki stałemu zaangażowaniu wolontariuszy oraz współpracujących z nami partnerów. Pragniemy przekazać wszystkim nasze najserdeczniejsze podziękowania! Chcesz wspomóc walkę z alergią? Wesprzyj nasze działania. Sprawdź, co możesz zrobić. Partnerzy merytoryczni Fundacji: Partnerzy biznesowi Fundacji:   Partnerzy medialni […]

czytaj dalej »

Fun­da­cja POKONAĆ ALERGIĘ  została zare­je­stro­wana 7 grud­nia 2010 roku przez Sąd Rejo­nowy w Toru­niu. Zgodnie z polskim ustawodawstwem w roku bieżącym (2014) Fundacja ubiega się o status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).   Numer KRS Fun­da­cji: 0000372567, REGON: 340854598, NIP: 879-26-49-386 […]

czytaj dalej »