Dołącz do nas

Pro­muj ideę Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię! Pro­pa­guj wie­dzę o fun­da­cji i o pro­ble­ma­tyce aler­gi­ków wśród rodziny, zna­jo­mych bliż­szych i dal­szych, wśród wpły­wo­wych osób i insty­tu­cji. Niech dowie­dzą się o mate­ria­łach infor­ma­cyj­nych na naszej stro­nie! Polub nas na Face­bo­oku, Naszej kla­sie, Twit­te­rze etc Masz stronę www? Umieść […]

czytaj dalej »

Nie trzeba dużo, by pomóc. Pla­nu­jesz mara­ton fil­mowy dla przy­ja­ciół, pie­czesz szar­lotkę lub orga­ni­zu­jesz pik­nik w parku? To świetna oka­zja, żeby pro­mo­wać naszą stronę jako źró­dło rze­tel­nych infor­ma­cji doty­czą­cych aler­gii! Zaproś gości i poproś ich o sym­bo­liczne „wpi­sowe”, które prze­ka­żesz Fun­da­cji. Skon­tak­tuj się z nami […]

czytaj dalej »

Pla­nu­jesz coś naprawdę dużego? Wesele, szcze­gólne przy­ję­cie uro­dzi­nowe, para­pe­tówkę? Poproś gości, żeby zamiast kwia­tów prze­ka­zali daro­wi­znę na Fun­da­cję. A może wybie­rasz się na wyprawę gór­ską przez 3 szczyty? Albo rzu­casz pale­nie? Każda oka­zja jest dobra – poproś zna­jo­mych, by Cię sponsorowali, […]

czytaj dalej »

Każda zło­tówka się liczy. Dzięki naszym dobro­czyń­com możemy pro­wa­dzić akcję edu­ka­cyjną dla pacjen­tów i ich rodzin, w przy­szło­ści będziemy mogli wspie­rać bada­nia naukowe i wspól­nie szu­kać nowych metod dia­gno­styki i lecze­nia alergii!

czytaj dalej »

Stary tele­fon zalega w szu­fla­dzie? Zrób z nim porzą­dek i prze­każ go na naszą dzia­łal­ność za pośred­nic­twem ser­wisu starytelefon.pl. Możesz prze­zna­czyć część lub całość pozy­ska­nej kwoty na naszą fun­da­cję. To pro­ste i nic nie kosztuje!

czytaj dalej »

Jest dużo spo­so­bów, by wspo­móc dzia­ła­nia Fun­da­cji! Możesz pomóc nam w pro­duk­cji ulo­tek i mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych, zapew­nić prze­strzeń rekla­mową na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej czy w pra­sie! Ser­decz­nie zapra­szamy do współpracy.

czytaj dalej »

Pomóż nam w walce z aler­gią! Fun­da­cja roz­wija się pręż­nie, więc wciąż potrzeba nowych rąk do pracy. Masz jakiś pomysł, jak możesz nam pomóc? Świet­nie! Nie masz? Daj nam znać, coś się znajdzie! 😉

czytaj dalej »

Masz inny pomysł, jak pomóc w naszych dzia­ła­niach? Jeste­śmy otwarci na nowe pro­po­zy­cje! Skon­tak­tuj się z nami! 😉

czytaj dalej »

Jeśli pra­cu­jesz w przed­sie­bior­stwie, możesz sko­rzy­stać z sys­temu „Pro­gram Składki Pra­cow­ni­czej” (Pay­roll). Jest to bar­dzo łatwy i wygodny spo­sób, by wspie­rać naszą Fun­da­cję. Polega on na dobro­wol­nej dekla­ra­cji pra­cow­ni­ków do regu­lar­nego prze­ka­zy­wa­nia okre­ślo­nej przez sie­bie nie­wiel­kiej kwoty z pen­sji (np. 5 -10 zło­tych). Jest […]

czytaj dalej »

WSPIERAJ NAS ZA DARMO PODCZAS ZAKUPÓW W INTERNECIE  Robisz zakupy przez inter­net? To świet­nie! Możesz w pro­sty spo­sób WESPRZEĆ NAS ZA DARMO! Po pro­stu do wyszu­ki­wa­nia skle­pów inter­ne­to­wych i pro­duk­tów użyj strony: https://fanimani.pl/sklepy/?beneficiary_type=organization&beneficiary_id=1263 I to wszystko! Ser­wis Fani­Mani zarej­struje Twoje prze­kie­ro­wa­nie, a sklep, na któ­rego stro­nie zrobisz […]

czytaj dalej »