Badania naukowe

Jed­nym z głów­nych zało­żeń Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię jest udo­step­nia­nie i pro­pa­go­wa­nie wie­dzy na temat tych cho­rób, zdo­by­tej w trak­cie rze­tel­nych badań nauko­wych, zarówno kli­nicz­nych jak i labo­ra­to­ryj­nych. Jed­nak chcie­li­by­śmy poznać Wasze zda­nie na temat potrzeby i sku­tecz­no­ści badań nauko­wych w zakre­sie aler­gii, dla­tego zapra­szamy do wypełnienia […]

czytaj dalej »

W jaki spo­sób hodo­wa­nie komó­rek w labo­ra­to­rium może wpły­nąć na poprawę stanu zdro­wia u aler­gika? Dobrym przy­kła­dem są tu bada­nia nad immu­no­te­ra­pią swo­istą (odczu­la­niem). Tera­pię tę pierw­szy raz zasto­so­wano ponad 100 lat temu, w 1911 roku, kie­ru­jąc się obser­wa­cjami kli­nicz­nymi i potwier­dzoną sku­tecz­no­ścią szczepionek […]

czytaj dalej »

Zro­zu­mie­nie pro­cesu bio­lo­gicz­nego, np. pro­wa­dzą­cego do powsta­wa­nia aler­gii, wymaga zgro­ma­dze­nia szcze­gó­ło­wej wie­dzy na jego temat, wyja­śnia­ją­cej róż­nice w budo­wie i zacho­wa­niu komó­rek u ludzi zdro­wych i cier­pią­cych na aler­gię. Róż­nice te mogą być zapi­sane w genach, obja­wiać się uszko­dze­niami pro­du­ko­wa­nych przez komórkę bia­łek i innych substancji […]

czytaj dalej »

Bada­nia kli­niczne i labo­ra­to­ryjne są nie­zbędne dla two­rze­nia nowych roz­wią­zań w tera­pii i dia­gno­styce aler­gii, które będą słu­żyły pacjen­tom i przy­czy­nią się bez­po­śred­nio do poprawy ich stanu zdro­wia i jako­ści życia. Jed­nakże aler­gie zna­cząco wpły­wają także na inne aspekty życia cho­rego, a ich uciąż­li­wość jest czę­sto niedoceniana […]

czytaj dalej »

Aler­gia jest nie­wła­ściwą reak­cją komó­rek orga­ni­zmu na nie­szko­dliwą sub­stan­cję. Powo­duje ona wiele nie­przy­jem­nych dla pacjenta obja­wów, i nie­rzadko może sta­no­wić zagro­że­nie życia cho­rego. W reak­cji tej biorą udział różne rodzaje komó­rek układu odpor­no­ścio­wego, które prze­ka­zują sobie roz­ma­ite infor­ma­cje i oddzia­łują na komórki tkanek […]

czytaj dalej »

Bada­nia naukowe przy­po­mi­nają tro­chę roz­wią­zy­wa­nie zagadki detek­ty­wi­stycz­nej – na pod­sta­wie posia­da­nych infor­ma­cji trzeba zbu­do­wać hipo­tezę wyja­śnia­jąca badane zja­wi­sko („wyty­po­wać podej­rza­nego”), następ­nie prze­pro­wa­dzić doświad­cze­nia spraw­dza­jące, czy tak jest w rze­czy­wi­sto­ści (czyli „odtwo­rzyć prze­bieg wyda­rzeń”). Wresz­cie można potwier­dzić wypły­wa­jące z niej wnio­ski w real­nym życiu […]

czytaj dalej »

Wspie­ra­jąc bada­nia naukowe przy­czy­nimy się do pozna­nia mecha­ni­zmów powsta­wa­nia i prze­biegu aler­gii. Dla­tego jed­nym z celów naszej Fun­da­cji jest poka­za­nie, jak ważne są bada­nia naukowe, by poko­nać alergię.

czytaj dalej »