Aktualności

Z przy­kro­ścią zawia­da­miamy, że w dniu 10/11/2017  pod­jęta została decy­zja o likwi­da­cji Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię. Ofi­cjalny komu­ni­kat znaj­duje się na stro­nie NGO.pl: Likwi­da­cja Fun­da­cji POKONAĆ ALERGIĘ. Dzię­ku­jemy wszyst­kim wspie­ra­ją­cym za wiarę w nasz pro­jekt i zapew­niane wspar­cie przez nie­mal 8 lat dzia­łal­no­ści Fun­da­cji. Doło­żymy wszel­kich sta­rań, by umiesz­czone na stro­nie materiały […]

czytaj dalej »

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że nasza Fun­da­cja po raz kolejny patro­nuje naj­więk­szemu dotąd wyda­rze­niu skie­ro­wa­nemu do aler­gi­ków w Pol­sce, jakim bedą DNI ALERGII. Targi,  które odbędą się w dniach 21-22 listo­pada 2015 r. War­sza­wie, w PGE Naro­do­wym w War­sza­wie (dawny Sta­dion Naro­dowy), to miej­sce, w którym […]

czytaj dalej »

W dniach 13-19 kwiet­nia prze­biega doroczny Świa­towy Tydzień Aler­gii pro­wa­dzony przez Świa­tową Orga­ni­za­cję na rzecz Aler­gii (World Allergy Orga­ni­sa­tion, WAO). Ini­cja­tywa ta ma na celu pod­nie­sie­nie spo­łecz­nej świa­do­mo­ści na temat aler­gii i cho­rób z nimi zwią­za­nych, a także pro­pa­go­wa­nie edu­ka­cji i pro­wadz­nia badań w kierunku […]

czytaj dalej »

Odpo­wia­da­jąc na duże zain­te­re­so­wa­nie użyt­kow­ni­ków por­talu ZnanyLekarz.pl kwe­stiami aler­gii pre­ses Fun­da­cji, Dr Danuta Gutowska-Owsiak wystą­piła jako eks­pert poma­ga­jąc przy­go­to­wać mate­riały wja­śnia­jące naj­częst­sze przy­czyny aler­gii w zimie i w cza­sie Świąt Bożego Naro­dze­nia. Arty­kuły zostały opu­bli­ko­wane na por­ta­lach Zwierciadlo.pl i kobietamag.pl, a także na stronach […]

czytaj dalej »

W dniach 15-16 grud­nia 2014 odbyła się, jak co roku, Anty­aler­giczna Cho­inka. To już czwarta edy­cja. Powsta­wały kartki świą­teczne - a wszystko zaczęło się od wiel­kiego cha­osu. Z cha­osu w miarę upływu czasu wyło­niły się cho­inki - takie jak na zdję­ciu powyżej. […]

czytaj dalej »

W dniach 22-23 listo­pada 2014 r. na Sta­dio­nie Naro­do­wym w War­sza­wie odbyły się Targi Dni Aler­gii. Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię objęła nad nimi patro­nat mery­to­ryczny. Bez­po­śred­nio na miej­scu Fun­da­cja była  repre­zen­to­wana przez Wolon­ta­riu­szy -  Arka­diu­sza, Annę i mnie -  Gerarda. Po przy­go­to­wa­niu stoiska […]

czytaj dalej »

13 wrze­śnia w War­sza­wie odbyła się kolejna mini-konferencja w ramach orga­ni­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Ala­ba­ster cyklu Halo! ATOPIA. Bra­li­śmy udział w tym wyda­rze­niu jako part­ner, gdyż z „Ala­ba­strem” ści­śle współ­pra­cu­jemy. Uczest­nicy spo­tka­nia mieli oka­zję usły­szeć m.in. porady psy­cho­loga oraz prak­tyczne wska­zówki doty­czące funk­cjo­no­wa­nia dzieci […]

czytaj dalej »

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że nasza Fun­da­cja patro­nuje naj­więk­szemu dotąd wyda­rze­niu skie­ro­wa­nemu do aler­gi­ków w Pol­sce, jakim bedą DNI ALERGII. Targi,  które odbędą się w dniach 22-23 listo­pada 2014 r. War­sza­wie, na Sta­dio­nie Naro­do­wym, to miej­sce, w któ­rym zebrane będą oferty firm ofe­ru­ją­cych produkty […]

czytaj dalej »

Star­tu­jemy w kon­kur­sie gran­to­wym Fun­da­cji AVIVA: To dla mnie ważne! Zago­suj na nas kli­ka­jąc tutaj: to dla mnie ważne - Ala NIE MA kota W ten spo­sób zamie­rzamy zdo­być fun­du­sze na roz­wi­ja­nie naszej Akcji ALA NIE MA KOTA. Czy je dosta­niemy, zależy od Was […]

czytaj dalej »

W dniach 14-15 czerwca 2014 roku odbyły się w Kra­ko­wie Targi pod hasłem Ugryźć Aler­gię www.ugryzcalergie.pl orga­ni­zo­wane przez Fun­da­cję Nauka i Kul­tura.   Było to pierw­sze tego typu wyda­rze­nie w Kra­ko­wie. Pro­jekt skie­ro­wany był do aler­gi­ków, ich rodzin, przy­ja­ciół a także nauczy­cieli i wycho­waw­ców. Uczestnicy […]

czytaj dalej »