O alergii

Aler­gia może utrud­nić życie także na urlo­pie. Do wyjazdu, zwłasz­cza za gra­nicę, warto się przy­go­to­wać: zabrać leki sto­so­wane doraź­nie, dowie­dzieć się o numery kon­tak­towe leka­rzy pierw­szego kon­taktu i pogo­to­wia ratun­ko­wego, nauczyć się lokal­nych nazw pro­duk­tów, któ­rych należy uni­kać. Nie­stety, w skraj­nych przy­pad­kach, aler­gia może powo­do­wać objawy zagrażające […]

czytaj dalej »

Aler­gia jest nie­po­trzebną reak­cją orga­ni­zmu na nie­szko­dliwą sub­stan­cję, tzw. aler­gen. W wyniku tej reak­cji u aler­gika roz­wija się sze­reg uciąż­li­wych obja­wów cho­ro­bo­wych, które w naj­ostrzej­szej for­mie mogą zagra­żać jego życiu. Zna­jąc mecha­ni­zmy powsta­wa­nia i prze­biegu aler­gii jeste­śmy w sta­nie - bada­jąc funk­cję komó­rek odpornościowych - […]

czytaj dalej »

Poni­żej przed­sta­wiono zesta­wie­nie naj­częst­szych obja­wów, które mogą świad­czyć o aler­gii. Pamię­taj: Reak­cja aler­giczna nie musi się roz­wi­jać w miej­scu wtar­gnię­cia aler­genu, np.wystąpienie obja­wów ze strony układu odde­cho­wego po przy­ję­ciu aler­genu drogą pokar­mową. Układ odde­chowy uczu­cie zatka­nego nosa ból zatok przy­no­so­wych osła­bie­nie węchu katar (najczęściej […]

czytaj dalej »

Naj­peł­niej­sze dane epi­de­mio­lo­giczne dla Pol­ski pocho­dzą z dwóch źró­deł: Z pro­gramu ECAP (Epi­de­mio­lo­gia Cho­rób Aler­gicz­nych w Pol­sce) z 2008 roku, obej­mu­ją­cego bli­sko 23.000 Pola­ków, z czego pra­wie jedna czwarta prze­szła szcze­gó­łowe bada­nia lekar­skie. Z wcze­śniej­szych badań w ramach pro­gramu PMSEAD (Polish Mul­ti­cen­tre Study of Epidemiology […]

czytaj dalej »

Dla­czego rośnie liczba aler­gii? Liczba pacjen­tów cier­pią­cych na aler­gie dra­ma­tycz­nie wzra­sta zarówno w kra­jach roz­wi­nię­tych jak i roz­wi­ja­ją­cych się. W nie­któ­rych kra­jach euro­pej­skich do 50% dzieci jest uczu­lo­nych na róż­nego rodzaju pokarmy i aler­geny wziewne [‎1]. Aler­gie w kra­jach Europy zachod­niej zaczęły lawi­nowo poja­wiać się […]

czytaj dalej »