Mechanizmy alergii

Uczu­le­nie jest spo­wo­do­wane błę­dem w roz­po­zna­niu przez komórki odpor­no­ściowe sub­stan­cji nie­szko­dli­wej jako nie­bez­pieczną. Ten błąd może powstać z powo­dów opi­sa­nych poni­żej. 1. Uczu­la­jący anty­gen = aler­gen Aler­ge­nem może być dowolna sub­stan­cja, która znaj­dzie się w nie­wła­ści­wym miej­scu w nie­wła­ści­wym cza­sie. Naj­czę­ściej aler­ge­nami są białka, […]

czytaj dalej »

Skóra to naj­więk­szy organ naszego ciała. Pełni sze­reg funk­cji nie­zbęd­nych do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu, takich jak ter­mo­re­gu­la­cja, kon­trola paro­wa­nia, udział w pro­ce­sie przy­swa­ja­nia wap­nia. Nie­mniej naj­waż­niej­szą funk­cją skóry jest to, iż sta­nowi ona barierę chro­niącą nas przed zagro­że­niami docho­dzą­cymi ze środowiska, […]

czytaj dalej »

Pod­sta­wową rolą układu immu­no­lo­gicz­nego jest utrzy­ma­nie orga­ni­zmu w zdro­wiu przez zapo­bie­gnię­cie inwa­zji drob­no­ustro­jów. W tym celu wyspe­cja­li­zo­wane komórki układu odpor­no­ścio­wego współ­pra­cują z komór­kami tka­nek orga­ni­zmu, wymie­nia­jąc infor­ma­cje i decy­du­jąc o stop­niu zagro­że­nia lub jego braku. Układ odpor­no­ściowy ma dwie linie obrony: Odpo­wiedź wro­dzoną, która działa szybko, […]

czytaj dalej »

Aler­gia to nad­wraż­li­wość orga­ni­zmu na nie­szko­dliwą sub­stan­cję, spo­wo­do­wana nie­po­trzebną akty­wa­cją komó­rek układu odpor­no­ścio­wego. W zależ­no­ści od typu komó­rek bio­rą­cych udział w reak­cji aler­gicz­nej roz­róż­nia się cztery główne typy nad­wraż­li­wo­ści: Typ I (reak­cja natych­mia­stowa, reak­cja zależna od prze­ciw­ciał) Czas reak­cji od zetknię­cia z alergenem: […]

czytaj dalej »

Skłon­ność do aler­gii (ato­pia) ma skom­pli­ko­wane pod­łoże gene­tyczne. Wia­domo, że jest to cecha dzie­dziczna i czę­sto wystę­puje u wielu człon­ków jed­nej rodziny, dla­tego wło­żono wiele wysiłku w odna­le­zie­nie genów pro­wa­dzą­cych do ato­pii. Wia­domo, że geny te powo­dują zabu­rze­nie wytwa­rza­nia się pra­wi­dło­wej reak­cji obronnej […]

czytaj dalej »

Marsz aler­giczny jest okre­śle­niem spe­cy­ficz­nego wzoru roz­woju aler­gii u pacjenta, pole­ga­ją­cym na samo­ist­nym ewo­lu­owa­niu cho­roby ato­po­wej wraz z dora­sta­niem aler­gika. W cza­sie mar­szu aler­gicz­nego pro­ces zapalny zmie­nia loka­li­za­cję, ata­ku­jąc kolejny narząd i powo­du­jąc inne objawy. Pod­czas mar­szu aler­gicz­nego stop­niowo roz­sze­rza się też zakres uczulających […]

czytaj dalej »