Leczenie

Aler­gie w kra­jach roz­wi­nię­tych są bar­dzo poważ­nym pro­ble­mem zdro­wot­nym, sza­cuje się, że aż do 30% popu­la­cji cierpi na jakąś postać aler­gii w któ­rymś momen­cie życia. Bar­dzo wiele uczu­leń roz­wija się we wcze­snych eta­pach życia. Nie­które bada­nia suge­rują że uczu­le­nie może nastę­po­wać nawet […]

czytaj dalej »

Co zro­bić, jeżeli podej­rze­wasz aler­gię u sie­bie lub swo­jego dziecka? W ramach opieki zdro­wot­nej w Pol­sce pomoc w roz­po­zna­niu i lecze­niu aler­gii możesz uzy­skać w nastę­pu­jący spo­sób: 1. Wybierz się do leka­rza rodzin­nego lub pedia­try (w ramach pod­sta­wo­wej opieki zdro­wot­nej, POZ) 2. Lekarz zapyta o niepokojące […]

czytaj dalej »

Choć w więk­szo­ści przy­pad­ków aler­gia nie zagraża życiu, jej objawy potra­fią być nie­zwy­kle uciąż­liwe i prze­szka­dzają w pro­wa­dze­niu nor­mal­nego trybu życia. Lecze­nie aler­gii polega przede wszyst­kim na: mini­ma­li­zo­wa­niu obja­wów eli­mi­na­cji szko­dli­wego czyn­nika (po uprzed­nim roz­po­zna­niu) osła­bia­niu reak­cji zapal­nej i aler­gicz­nej orga­ni­zmu W przy­padku aler­gii zagrażających […]

czytaj dalej »

W nie­któ­rych przy­pad­kach, zarówno u dzieci jak i doro­słych, białka pokar­mowe mogą być istot­nymi aler­ge­nami. Zwłasz­cza białka znaj­du­jące się w jaju kurzym (rów­nież w żółtku) mają silne wła­ści­wo­ści uczu­la­jące. Uni­ka­nie tych aler­ge­nów wymaga szcze­gól­nej ostroż­no­ści pod­czas spraw­dza­nia spisu skład­ni­ków i wie­lo­krot­nie wyrze­czeń die­te­tycz­nych. Zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzyko […]

czytaj dalej »

Aler­geny mogą być zawarte w śli­nie, skó­rze, sier­ści, pió­rach i moczu zwie­rząt. Mikro­czą­steczki łatwo uno­szą się w powie­trzu i dostają się do dróg odde­cho­wych, na skórę i ślu­zówki (w tym spo­jówki oczu). Nie­które z anty­ge­nów utrzy­mują się w śro­do­wi­sku (na ścia­nach, sufi­tach, w ubra­niach) przez dłuż­szy czas (nawet […]

czytaj dalej »

Głów­nymi anty­ge­nami roz­to­czy są białka zawarte w ich odcho­dach, które w for­mie mikro­dro­bi­nek dostają się do płuc lub przez skórę aler­gika. Stra­te­gia uni­ka­nia: Jeśli moż­liwe, zastą­pie­nie dywa­nów (w któ­rych roz­to­cza prze­by­wają i mnożą się) łatwo­zmy­wal­nymi powierzch­niami (par­kiety, lino­leum, kafelki). Czę­ste (co naj­mniej 2 razy […]

czytaj dalej »

Sezon pyle­nia w naszej stre­fie geo­gra­ficz­nej trwa od lutego do listo­pada. Nie­stety uni­ka­nie pył­ków jest bar­dzo trudne, gdyż nie mamy z reguły dużego wpływu na moż­li­wość eks­po­zy­cji. Stra­te­gie uni­ka­nia: Zwra­ca­nie uwagi na pro­gnozy pyle­nia w regio­nie Uni­ka­nie spa­ce­rów w cza­sie pyle­nia uczu­la­ją­cych gatun­ków roślin […]

czytaj dalej »

Ple­śnie są bar­dzo roz­po­wszech­nio­nym aler­ge­nem, obec­nym prak­tycz­nie w każ­dym domu, ważne jest więc usu­wa­nie wszel­kich oznak roz­wi­ja­ją­cych się ple­śni z domu. W kuchni szcze­gól­nie ważne jest: wyrzu­ca­nie ple­śnie­ją­cych pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych; włą­cza­nie okapu kuchen­nego pod­czas goto­wa­nia, by usu­wać parę wodną; usu­wa­nie ple­śni z drzwi lodówki (gumowe uszczelki) […]

czytaj dalej »

Che­mi­za­cja życia jest jed­nym z powo­dów nara­sta­ją­cej epi­de­mii cho­rób aler­gicz­nych, dla­tego aler­gicy powinni uni­kać zbęd­nych związ­ków che­micz­nych, które mogą powo­do­wać uczu­le­nia lub znacz­nie nasi­lać ich skutki. Ważne jest: Uni­ka­nie dymu papie­ro­so­wego, który nasila objawy odde­chowe i podraż­nia spo­jówki, itp. Uni­ka­nie wszel­kich che­mi­ka­liów, np. […]

czytaj dalej »

Pacjenci cho­ru­jący na ato­powe zapa­le­nie skóry (AZS), ich rodzice i opie­ku­no­wie dobrze wie­dzą, jak ważne jest codzienna tro­ska o stan skóry. Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja zmniej­sza bowiem nie­przy­jemny stan napię­cia i nad­wraż­li­wość, redu­kuje świąd, sta­nowi barierę przed nad­ka­że­niami bak­te­ryj­nymi i grzy­bi­czymi oraz wni­ka­niem aler­ge­nów. Poni­żej prezentujemy […]

czytaj dalej »