Diagnostyka

Poprawna dia­gnoza aler­gii i wyod­ręb­nie­nie uczu­la­ją­cej sub­stan­cji nie­jed­no­krot­nie sta­no­wią praw­dziwe wyzwa­nie, gdyż aler­gia jest zespo­łem cho­rób o skom­pli­ko­wa­nym pod­łożu immu­no­lo­gicz­nym i zło­żo­nych, wie­lo­sys­te­mo­wych obja­wach. Ponadto ist­nieje długa lista cho­rób, które cha­rak­te­ry­zują się pod­wyż­szo­nym pozio­mem prze­ciw­ciał IgE, cha­rak­te­ry­stycz­nych dla aler­gii, ale które nie są […]

czytaj dalej »

Jedną z nie­zbęd­nych wska­zó­wek pod­czas dia­gno­styki aler­gii jest zauwa­że­nie związku pomię­dzy kon­tak­tem z danym aler­ge­nem, a wystą­pie­niem obja­wów. W przy­padku aler­ge­nów pokar­mo­wych obec­ność podej­rza­nych pro­duk­tów w die­cie może być sku­tecz­nie moni­to­ro­wana poprzez pro­wa­dze­nie dzien­niczka die­te­tycz­nego. Pro­wa­dze­nie dzien­niczka musi być dokładne i trwać co naj­mniej 2 tygo­dnie. W dzienniczku […]

czytaj dalej »

Okre­śle­nie uczu­la­ją­cego czyn­nika opiera się przede wszyst­kim na oce­nie histo­rii cho­roby przed­sta­wio­nej przez pacjenta i zaob­ser­wo­wa­nym przez niego związku pomię­dzy nara­że­niem na poten­cjalne aler­geny a wystą­pie­niem obja­wów cho­ro­bo­wych. Ponadto lekarz zadaje pyta­nia doty­czące wystę­po­wa­nia cho­rób aler­gicz­nych w rodzi­nie pacjenta. Dodat­kowo lekarz prze­pro­wa­dza badanie, […]

czytaj dalej »

Testy in vivo, czyli testy na żywym orga­ni­zmie, umoż­li­wiają potwier­dze­nie reak­cji aler­gicz­nej na kon­kretną sub­stan­cję u pacjenta, w ści­śle kon­tro­lo­wa­nych warun­kach, nie­za­leż­nie od mecha­ni­zmu tej reak­cji. Pole­gają na wpro­wa­dze­niu podej­rza­nej sub­stan­cji do orga­ni­zmu (testy eks­po­zy­cyjne, testy punk­towe i śród­skórne), albo nało­że­niu jej na […]

czytaj dalej »

Testy in vitro, dosłow­nie: w szkle, to testy wyko­ny­wane w labo­ra­to­rium na prób­kach pobra­nych od pacjenta. Uczu­le­nie na daną sub­stan­cję (aler­gen) powo­duje wytwo­rze­nie się w orga­ni­zmie pacjenta tzw. immu­no­lo­gicz­nych „komó­rek pamięci”, które przy kolej­nym zetknię­ciu z aler­ge­nem bły­ska­wicz­nie akty­wują się i powo­dują powsta­nie stanu zapalnego. […]

czytaj dalej »