Układ pokarmowy

Aler­gia pokar­mowa jest następ­stwem reak­cji immu­no­lo­gicz­nych wystę­pu­ją­cych po spo­ży­ciu uczu­la­ją­cych pokar­mów. Aler­gie pokar­mowe są aktu­al­nie coraz czę­ściej dia­gno­zo­wane, zwłasz­cza u dzieci, u któ­rych mogą się roz­wi­jać jako jeden z wcze­snych prze­ja­wów mar­szu aler­gicz­nego. Obser­wuje się rów­nież wystę­po­wa­nie aler­gii pokar­mo­wych w rodzi­nach. Do odpo­wie­dzi alergicznej […]

czytaj dalej »

Eozy­no­fi­lowe zapa­le­nie prze­łyku cha­rak­te­ry­zuje się zapa­le­niem błony ślu­zo­wej prze­łyku ze zwięk­szoną ilo­ścią eozy­no­fili i może być jed­nym z prze­ja­wów mar­szu aler­gicz­nego. Cho­roba czę­sto obser­wo­wana jest u pacjen­tów cier­pią­cych na inne dole­gli­wo­ści o pod­łożu aler­gicz­nym, takie jak ato­powe zapa­le­nie skóry, katar sienny, astmę. Objawy trudność […]

czytaj dalej »

Zespół aler­gii jamy ust­nej jest zespo­łem obja­wów wystę­pu­ją­cym po spo­ży­ciu okre­ślo­nych pokar­mów (naj­czę­ściej owo­ców, warzyw, orze­chów, przy­praw). Objawy począt­kowo wystę­pują po spo­ży­ciu ich w postaci suro­wej, z cza­sem rów­nież po prze­two­rze­niu (np. ugo­to­wa­niu). Istotą cho­roby jest reak­cja krzy­żowa mię­dzy pył­kami drzew a białkami […]

czytaj dalej »

Eozy­no­fi­lowe zapa­le­nie żołądka i jelit (eosi­no­phi­lic gastro­en­te­ri­tis) jest rzad­kim scho­rze­niem gastro­en­te­ro­lo­gicz­nym, z grupy eozy­no­fi­lo­wych cho­rób prze­wodu pokar­mo­wego. Pro­ces zapalny obej­muje głów­nie błonę ślu­zową żołądka i jelit, ale może roz­sze­rzać się na całą gru­bość ich ścian. Objawy zależą od umiej­sco­wie­nia i roz­le­gło­ści zmian cho­ro­bo­wych w przewodzie […]

czytaj dalej »