Bada­nie lekar­skie w dia­gno­styce aler­gii (histo­ria choroby)

Okre­śle­nie uczu­la­ją­cego czyn­nika opiera się przede wszyst­kim na oce­nie histo­rii cho­roby przed­sta­wio­nej przez pacjenta i zaob­ser­wo­wa­nym przez niego związku pomię­dzy nara­że­niem na poten­cjalne aler­geny a wystą­pie­niem obja­wów cho­ro­bo­wych. Ponadto lekarz zadaje pyta­nia doty­czące wystę­po­wa­nia cho­rób aler­gicz­nych w rodzi­nie pacjenta.

Dodat­kowo lekarz prze­pro­wa­dza bada­nie, oce­nia­jąc np. stan skóry, ślu­zówki i czyn­no­ści odde­chowe pacjenta. Na tej pod­sta­wie nie­jed­no­krot­nie moż­liwe jest nie tylko potwier­dze­nie aler­gii, ale także wyty­po­wa­nie praw­do­po­dob­nych alergenów.

W przy­padku nie­jed­no­znacz­no­ści wywiadu lekar­skiego pomocne w dia­gno­styce aler­gii są:

  • testy skórne
  • testy eks­po­zy­cyjne
  • testy labo­ra­to­ryjne
  • testy obra­zowe
Opublikowane 8 października 2011 w kategorii   Diagnostyka ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel