Ato­powe zapa­le­nie skóry - aler­giczna cho­roba skóry o pod­łożu gen­tycz­nym, spo­wo­do­wana nie­pra­wi­dłową reak­cją układu odpor­no­ścio­wego na aler­geny, obja­wia się sucho­ścią skóry i świą­dem, jest czę­sto pierw­szym eta­pem mar­szu alergicznego.

Opublikowane 20 sierpnia 2011 w kategorii   Słownik

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel