Ato­pia

Ato­pia to skłon­ność orga­ni­zmu do zwięk­szo­nej pro­duk­cji prze­ciw­ciał klasy E (czyli immu­no­glo­bu­lin E, IgE). Skłon­ność ta jest uwa­run­ko­wana gene­tycz­nie, o czym może świad­czyć wystę­po­wa­nie cho­rób ato­po­wych wśród człon­ków tej samej rodziny. W nor­mal­nych warun­kach prze­ciw­ciała IgE są wytwa­rzane przede wszyst­kim w ramach odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej na paso­żyty wie­lo­ko­mór­kowe (np. wło­śnie, tasiemce, moty­licę wątro­bową, itp) oraz nie­które pier­wot­niaki paso­żyt­ni­cze (takie jak np. zaro­dziec malarii).

W ato­pii ilość pro­du­ko­wa­nych prze­ciw­ciał IgE rośnie z cza­sem. Poja­wiają się IgE skie­ro­wane prze­ciwko sze­roko roz­po­wszech­nio­nym w śro­do­wi­sku czą­stecz­kom (np. pył­kom, białku mleka kro­wiego, białku jaja, itp), które u osób zdro­wych nie wywo­łują odpo­wie­dzi odpor­no­ścio­wej. Ta nad­wraż­li­wość może pro­wa­dzić do aler­gi­za­cji i obja­wów cho­ro­bo­wych. Nie­mniej u wielu pacjen­tów z ato­pią reak­cja może się toczyć bez wyraź­nych obja­wów klinicznych.

Tak więc sama ato­pia nie ozna­cza cho­roby, a jedy­nie skłon­ność do aler­gii, jed­nak na jej pod­łożu mogą roz­wi­jać się astma, aler­giczny nie­żyt nosa (katar sienny), ato­powe zapa­le­nie skóry i inne cho­roby, które czę­sto poja­wiają się u aler­gika w ramach tzw. „mar­szu alergicznego”.

UwagaNaj­waż­niej­szym obja­wem stwier­dza­nym u pacjen­tów ato­po­wych jest zwięk­szone stę­że­nie prze­ciw­ciał IgE w suro­wicy krwi. Konieczne jest jed­nak wyklu­cze­nie innych przy­czyn tego zja­wi­ska jak np. obec­no­ści paso­ży­tów w orga­ni­zmie pacjenta.

Inne objawy czę­sto spo­ty­kane w atopii:

  • Suchość skóry
  • Nasi­lony rysu­nek linii dłoni i stóp
  • Liniowe pobruz­do­wa­nie opusz­ków palców
  • Fałd Dennie-Morgan’a (fałd ato­powy): fałd skórny poni­żej dol­nej powieki
  • Objaw Hertoghe’a: prze­rze­dze­nie zewnętrz­nej czę­ści brwi
  • Mała odle­głość mię­dzy linią wło­sów w oko­licy skroni a brwiami
  • Zacie­nie­nie oko­licy oczo­dołu (halo)
  • Biały der­mo­gra­fizm (chwi­lowe białe prze­bar­wie­nie i obrzęk skóry w miej­scu mecha­nicz­nego potarcia)
Opublikowane 1 listopada 2011 w kategorii   Choroby alergiczne Alergie systemowe ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel