Anty­aler­giczna Choinka

Po raz drugi w histo­rii dzia­łal­no­ści Fun­da­cji rusza akcja Anty­aler­giczna Cho­inka. Tym razem grupa wolon­ta­riu­szy z Kra­kowa, która w zeszłym roku robiła ozdoby cho­inowe, wyko­nuje kartki świą­teczne. Przy oka­zji twór­czego spo­tka­nia przy dobrej imbi­ro­wej her­ba­cie, wyko­namy kartki, które potem będziemy mogli sprze­dać, zbie­ra­jąc w ten spo­sób fun­du­sze na dzia­łal­ność Fundacji.

Zachę­camy innych chęt­nych do podej­mo­wa­nia wyzwań zwią­za­nych z Akcją, moż­li­wo­ści jest wiele:

  • orga­ni­zu­jesz spo­tka­nie wigilijne/przedświąteczne dla zna­jo­mych w akademiku/domu/ firmie/szkole
  • orga­ni­zu­jesz spo­tka­nie, na któ­rym będzie­cie robić ozdoby cho­in­kowe, kartki, prezenty
  • orga­ni­zu­jesz pie­cze­nie pier­ni­ków w gro­nie znajomych

To może być Twoja Anty­aler­giczna Cho­inka! Nie trzeba wiele, a każda zebrana zło­tówka się przyda na cele walki z alergią.

Wszyst­kich chęt­nych aby poznać szcze­góły, otrzy­mać wska­zówki i mate­riały infor­ma­cyjne - pro­szę o kon­takt Rela­cje wkrótce! 🙂

Opublikowane 13 grudnia 2012 w kategorii   Akcje wolontariuszy Aktualności Fundacja Mikroeventy

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Szanta