Ankieta: Rola badań nauko­wych w walce z alergią

Jed­nym z głów­nych zało­żeń Fun­da­cji Poko­nać Aler­gię jest udo­step­nia­nie i pro­pa­go­wa­nie wie­dzy na temat tych cho­rób, zdo­by­tej w trak­cie rze­tel­nych badań nauko­wych, zarówno kli­nicz­nych jak i laboratoryjnych.

Jed­nak chcie­li­by­śmy poznać Wasze zda­nie na temat potrzeby i sku­tecz­no­ści badań nauko­wych w zakre­sie aler­gii, dla­tego zapra­szamy do wypeł­nie­nia ankiety, dostęp­nej tutaj:

http://www.ankietka.pl/ankieta/154089/rola-badan-naukowych-nad-alergia.html

Zapra­szamy!

Opublikowane 9 sierpnia 2014 w kategorii   Projekty Fundacji Badania naukowe Fundacja

Podziel się

About Author

Szanta