Aler­giczne zapa­le­nie spojówek

Aler­giczne zapa­le­nie spo­jó­wek to stan zapalny spo­jó­wek na tle aler­gicz­nym. Uważa się, że jest to naj­częst­sza cho­roba aler­giczna na świe­cie. U jej pod­łoża leży reak­cja typu I (natych­mia­stowa). Aler­giczne zapa­le­nie spo­jó­wek można podzie­lić na ostre i prze­wle­kłe (w zależ­no­ści od tego, jak długo utrzy­mują się objawy cho­ro­bowe). Aler­giczne zapa­le­nie spo­jó­wek może wystę­po­wać samo­dziel­nie, ale czę­sto współ­wy­stę­pują z aler­gicz­nym nie­ży­tem nosa i/lub astmą (jako tzw. pyłkowica).

Objawy

 • łza­wie­nie (wydzie­lina zwy­kle wodnista)
 • świąd (zwłasz­cza w kącie przy­środ­ko­wym oka)
 • pie­cze­nie

Naj­częst­sze alergeny

 • pyłki roślin
 • roz­to­cza kurzu domowego
 • zarod­niki grzy­bów pleśniowych
 • aler­geny zwierząt
Uwaganosze­nie socze­wek kon­tak­to­wych zwięk­sza ryzyko choroby

Dia­gno­styka

 • wywiad z pacjentem
 • bada­nie otolaryngologiczne
 • mor­fo­lo­gia z roz­ma­zem (eozynofilia)
 • skórne testy alergiczne
 • cał­ko­wite stę­że­nie IgE oraz swo­istych IgE
 • ocena czyn­no­ści apa­ratu sluzówkowo-rzęskowego
 • próba pro­wo­ka­cji

Lecze­nie

 • uni­ka­nie alergenów
 • higiena rąk, zwłasz­cza przy sto­so­wa­niu szkieł kontaktowych
 • miej­scowe leki sterydowe
 • kro­mo­gli­kan dwusodowy
Opublikowane 8 października 2011 w kategorii   Choroby alergiczne Skóra i śluzówki ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel