Aler­gia - Świa­towy pro­blem i wyzwanie

W dniach 22-26 czerwca w Medio­la­nie odbę­dzie się kon­gres Euro­pej­skiej Aka­de­mii Aler­gii i Immu­no­lo­gii Kli­nicz­nej (Euro­pean Aca­demy of Allergy and Cli­ni­cal Immu­no­logy EAACI) oraz Świa­to­wej Orga­ni­za­cji na rzecz Aler­gii (World Allergy Orga­ni­sa­tion, WAO), zaty­tu­ło­wany: „Aler­gia – świa­towy pro­blem i wyzwa­nie”. W trak­cie kogresu pre­zen­to­wane będą wyniki naj­now­szych badań nauko­wych w zakre­sie mecha­ni­zmów powsta­wa­nia i prze­biegu aler­gii, moż­li­wo­ści tera­peu­tycz­nych i spo­so­bów zapo­bie­ga­nia uczu­la­niu przez spe­cja­li­stów z całego świata. Mamy tam swo­ich przed­sta­wi­cieli, wiec może­cie spo­dzie­wać się krót­kiego spra­woz­da­nia po powrocie!

Opublikowane 19 czerwca 2013 w kategorii   Aktualności

Podziel się

About Author

Szanta