Aler­gia - objawy

Poni­żej przed­sta­wiono zesta­wie­nie naj­częst­szych obja­wów, które mogą świad­czyć o aler­gii.
Pamię­taj:
Reak­cja aler­giczna nie musi się roz­wi­jać w miej­scu wtar­gnię­cia aler­genu, np.wystąpienie obja­wów ze strony układu odde­cho­wego po przy­ję­ciu aler­genu drogą pokar­mową.

UwagaObjawy nie muszą wystę­po­wać jed­no­cze­śnie. Poniż­sze objawy mogą rów­nież wystę­po­wać w innych jed­nost­kach chorobowych.

Układ odde­chowy

 • uczu­cie zatka­nego nosa
 • ból zatok przynosowych
 • osła­bie­nie węchu
 • katar (naj­czę­ściej wod­ni­sta wydzie­lina z nosa)
 • kicha­nie
 • uczu­cie dra­pa­nia w gar­dle, nosie, krtani
 • kaszel (bez cech ostrej infekcji)
 • nawra­ca­jące zapa­le­nie oskrzeli lub gór­nych dróg oddechowych
 • obrzęk  błony ślu­zo­wej gar­dła i krtani
 • trud­ność w mówieniu
 • świst pod­czas oddychania
 • trud­ność w oddychaniu

Uszy

 • uczu­cie drapania/pieczenia w uszach
 • uczu­cie zablo­ko­wa­nia uszu
 • osła­bie­nie słu­chu (przy zapa­le­niu trąbki słuchowej)

Układ pokar­mowy

 • uczu­cie szczypania/pieczenia ust, jamy ust­nej, języka
 • osła­bie­nie smaku
 • obrzęk warg, jamy ust­nej, języka
 • trud­ność w przełykaniu
 • uczu­cie pełności
 • ból brzu­cha
 • wymioty
 • bie­gunka
 • pato­lo­giczna treść w stolcu (śluz, krew)
 • zapar­cia

Skóra i śluzówki

 • obrzęk
 • uogól­nione zaczer­wie­nie­nie skóry
 • świąd
 • wysypka ( tzw. pokrzywka)
 • sucha, popę­kana, sącząca z ran skóra
 • bole­sny obrzęk  głę­bo­kich warstw skóry; obrzęk naczy­nio­ru­chowy (angioedema)

Oczy

 • świa­tło­wstęt
 • uczu­cie swędzenia/pieczenia
 • łza­wie­nie
 • obrzęk powiek
 • zaczer­wie­nie­nie spojówek
 • uczu­cie pia­sku pod powiekami

Ogólnoustrojowe/inne

 • przy­spie­sze­nie akcji serca (tachykadia)
 • nagłe uczu­cie osłabienia
 • spa­dek ciśnie­nia krwi
 • utrata przy­tom­no­ści
 • ból głowy

Behawioralne/psychologiczne

 • spa­dek koncentracji
 • obni­że­nie nastroju
 • roz­draż­nie­nie
 • uczu­cie paniki/strachu (przy reak­cji anafilaktycznej)
Opublikowane 14 sierpnia 2011 w kategorii   O alergii ABC Alergii

Przeczytaj także

Podziel się

About Author

Alojzy Bombel